*بخش اصلاندوز در قسمت جنوب غربی شهرستان پارس آباد واقع شده واز شمال به رود خانه ارس ومرز ایران وکشورجمهوری آذربایجان،از جنوب به شهرستان بیله سوار وگرمی،از شرق به بخش اسلام آباد شهرستان پارس آباد واز غرب به شهرستان خمارلواستان آذربایجان شرقی محدود است.
*این بخش۵۸۰کیلومترمربع مساحت داردوبراساس سرشماری سال۱۳۸۵،۵۲۲۰خانوارو۲۷۴۱۸نفرجمعیت داشته است.براساس این سرشماری از کل جمعیت این بخش ۱۳۹۱۰نفر مردو۱۳۵۰۸نفر زن بوده اند.
مرکز بخش اصلاندوز شهرتاریخی اصلاندوز می باشد که در۴۷درجه و۲۸دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدا و۳۹درجه و۲۹دقیقه عرض شمالی از خط استوا واقع شده است .این شهر در محل تلاقی رودخانه های قره سو وارس ودر ارتفاع حدود۱۷۰متر از سطح دریاهای آزاد قرارگرفته وبه جهت واقع شدن در نزدیکی تپه نادری از نظر تاریخی حائز اهمیت فراوان می باشد.
شهر اصلاندوز ومناطق اطراف آن درجنگهای ایران وروس محل استقرار نظامیان ایران به فرماندهی عباس میرزای قاجار بوده ویکی از بزرگترین جنگها درهمین محل رخ داده است .ایجاد سدمیل مغان در ۳کیلومتری غرب این شهر سبب آبادی آن دردهه های اخیر شده است.شهر اصلاندوز باپارس آباد مرکز شهرستان ۵۰کیلومتر وبا اردبیل حدود۱۹۷کیلومتر فاصله دارد.
درباره وجه تسمیه این شهر می توان گفت:که اصلاندوز، از ترکیب دوکلمه تورکی«آسلان»به معنی شیرو«دوز»یا «دوزی» به معنی زمین هموار تشکیل شده است،پس«معنی ترکی آن دشت شیران است»(ارشادی فر ۱۳۷۹ :۳۴) وشکل صحیح این کلمه آسلاندوز می باشد که در اسناددولتی به غلط اصلاندوز نوشته می شود.
در دانشنامه ایران واسلام ،درباره لغت اصلاندوز ودر تعریف این آبادی نیز چنین آمده است:«آصلاندوز که آنرا آصلان دوز هم می گویند دهی کوچک با پنجاه خانوار،جزو دهستان مغان از شهرستان اردبیل است که در۱۲۰کیلومتری غرب بیله سوار قرار دارد.ناحیه است کوهستانی ودر عین حال گرمسیر،مذهب اهالی آنها تشیع وزبان آنان ترکی آذری می باشد. زندگیشان از دامداری وکشاورزی می گذرد(یارشاطر : ۱۰۲).
درکتاب «منم تیمور جهان گشا» آمده است : تیمور با دویست وپنجاه هزارنفر از لشکریان خود در دشت مغان فرود آمد که لشکریان استراحت کنند واسبها فربه شوند،در این دشت دژ بزرگی به نام اولتان وجود داشت،این دژ به قدری وسعت داشت که طویله وآخور برای اسبان وجایگاه خواب واستراحت برای لشکریان آماده بود وتمام قشون در آن به استراحت می پرداختند.یک روز تیمور برای شکار به دشت رفت،شیری پیش آمد،تیمور با تیری او را برافکند وآن محل به اصلاندوز (دشت شیر) معروف گردید.ضمناً آثار نهری رادردشت مشاهده کرد پرسید این نهر ازکیست؟گفتند،یادگار شاهان کامکار است،تیمور طول دشت را مساحی وآن را بین سرکردگان لشکر تقسیم کرد ودستور داد ظرف یک ماه باید نهر را آماده کنند،بعد از یک ماه ساختمان نهر به پایان رسید ودر زیر آن هفتاد آبادی بنا گردید.این‌ شهر به‌ سبب‌ موقعیت‌ خاص‌ خود و حوادث‌ معاصر، به‌ ویژه‌ جنگهای۱۰ساله روسیه‌ با ایران‌ (۱۲۱۸- ۱۲۲۸ق‌)، دارای‌ اهمیت‌ است‌.
در ناحیه اصلاندوزآثار۹گورستان‌ مربوط به‌ هزاره اول‌ پیش‌ ازاسلام‌ یافت‌ شده‌ است‌. تپه اسلامى (عودجه‌) در۱۱کیلومتری‌ شهراصلاندوز با سفالهای‌خشتى‌ و لعابدارسده ۱۰ق‌، و تپه اصلاندوز در یک‌ کیلومتری‌ شهر اصلاندوز با آثار مشابه‌ از همان‌ زمان‌، از دیگر آثار برجای‌ مانده‌ در این‌ ناحیه‌ به‌ شمار مى‌روند (همان، ۲/۶۶۴ – ۶۶۵). تاج‌گذاری‌ نادرشاه‌ افشاررا به‌تفاوت‌ در تپه نادری‌ و قلعه اولتان‌ (ترابى‌، ۲/۶۶۴) دانسته‌اند.
*اصلاندوز دارای ۲۳مدرسه پیش دبستانی ،۶۰ مدرسه ابتدائی، ۲۲مدرسه راهنمایی،۱۳مدرسه دبیرستان ،۷مدرسه کارودانش و۶مدرسه پیش دانشگاهی است که جمعاً۶۰۹۳دانش آموز که ۳۳۸۶نفر پسر و۲۷۰۷نفر دختر را شامل می شود.در سطوح مختلف تحصیلی وشیوه اداری دولتی ،راه دور وغیر انتفاعی است .
دانشگاه آزاد اسلامی اصلاندوز در سال ۱۳۸۶واحد خود را در اصلاندوز ایجاد نموده است اکنون این دانشگاه۲۷۱نفردانشجودارد که سی نفر استاد به تدریس آنان مشغولند واز این سی نفر سه نفر زن هستند.
اصلاندوز در کنار تمام داشته های خود یک چیز قیمتی دارد:همت در پاکیزه نگه داشتن محیط خود . شهر اصلاندوز را شابد یتوان از نظر رعایت مسائل شهروندی وپاکیزه نگه داشتن شهر، یکی از از تمیز ترین وزیبا ترین شهر عای کشور شمرد این همت جمعی ستودنی است.

  • 1پایگاه اطلاع رسانی رهبر
  • 2 پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
  • 3وزارت کشور
  • 4 پایگاه اطلاع رسانی دولت
  • استانداري اردبيل
  • سازمان شهرداری و دهیاری های کشور
  • سایت خبری ارس تبار
  • شهرداری اصلاندوز
  • فرمانداري پارس آباد
  • وضعیت آب وهوا مناطق